کنسانتره های طیوری

دان پری استارتر

محصولات طیوری

عملکرد اقتصادی

محصولات طیوری ویلوفوس - عملکرد اقتصادیامروزه با توجه  پيشرفت های صورت گرفته در صنعت تغذیه طیور، اساس تغذیه و جیره نویسی در طیور نیز با تغییرات زیادی مواجه شده است ، استفاده از پروتئين خام به همراه درصد برخي اسيدهای آمينه کل برای متوازن نمودن بخش پروتئین جیره در دنيا منسوخ شده است. افزایش سطح اسیدهای آمینه، که عمدتاً توسط مواد اولیه غنی از پروتئین، مانند کنجاله سویا ایجاد می شود، موجب می شود سطح برخی از اسیدهای آمینه از سطح احتیاجات حیوان فراتر رود؛ این ترکیبات باید توسط حیوان کاتابولیزه شوند، این فرآیند افزایش دفع ترکیبات نیتروژنه را به دنبال دارد که در محیط به نیترات تبدیل می شود.  

استفاده از معيار اسيد هاي آمينه قابل هضم علاوه بر ارزيابي دقيق اسيد هاي آمينه مواد خوراکي، باعث کاهش هزينه هاي تغذيه اي و اطمينان از تأمين مواد مغذي مورد نياز طيور خواهد شد.  

از جمله مزاياي استفاده از معيار اسيد هاي آمينه قابل هضم در جيره نويسي مي توان به کاهش هزینه خوراک، تعيين دقيق نياز، رفع محدوديت مصرف در برخي مواد خوراکي و استفاده بيشتر از آنها در جيره و جلوگيري از آلودگي محيط زيست توسط نیتروژن موجود در مدفوع طيور اشاره کرد .

سطح اسیدهای آمینه موجود در خوراک بایستی احتیاجات حیوان را بسته به ژنوتیپ، جنسیت، سن، اهداف عملکردی و شرایط پرورشی فراهم نماید. هرگونه کمبود یا بیش فراهمی این عناصر موجب کاهش کارآیی استفاده از اسیدهای آمینه و افزایش دفع نیتروژن می شود. بنابراین برای فرمولاسیون بهینه خوراک، سطح متعادل اسیدهای آمینه در جیره ضروری است.  

در اجرای مفهوم پروتئین ایده آل، اسیدهای آمینه خوراک اجزای ضروری برای بهینه سازی تعادل اسیدهای آمینه در فرمولاسیون خوراک هستند که اهمیت زیادی در عملکرد، بهره وری و احترام به محیط زیست دارند. استفاده از اين معيار با کمي دقت مي تواند ارزيابي صحيحي از مواد خوراکي ارائه داده و باعث افزايش عملکرد شود . به کار بردن اين معيار، منجر به حداکثر استفاده از مواد خوراکي با قابليت هضم متوسط تا کم با قيمت جيره پايين تر و عملکرد بهتر و يا مساوي طيور در مقايسه با ساير روش ها مي شود.  

در فرمولاسیون کنسانتره ژیوانیک از الگوی پروتئین ایده آل پیروی شده، در این الگو اسیدهای آمینه (بصورت درصدی از لیزین) برای دستیابی به حداکثر رشد، ابقای نیتروژن یا معیارهای پاسخ دیگر مطرح می باشند. در این روش لیزین به طورمعمول به عنوان یک مرجع استفاده می شود چرا که اولین اسید آمینه محدود کننده رشد در طیور است، بدین ترتیب می توان از سطح متعادل اسیدهای آمینه در کنسانتره ژیوانیک اطمینان حاصل نمود.

 

پرمیکس های ویتامینه طیور