پرمیکس ویتامینه طیور B

B Complex

پرمیکس ویتامین (پودر مخلوط پرمیکس با خوراک)

دسته دارویی
ویتامین های گروه B
ترکیب
ویتامین B1 ۱۵۰۰   میلی گرم        ویتامین B9 ۵۰۰           میلی گرم
ویتامین B2 ۴۰۰۰   میلی گرم        ویتامین B12 ۲۰             میلی گرم
نیاسین ۲۰۰۰۰ میلی گرم        ویتامین H2 ۷۰             میلی گرم
کلسیم پانتوتنات ۱۰۰۰۰ میلی گرم        کولن کلراید ۱۵۰۰۰۰     میلی گرم
ویتامین B6 ۲۰۰۰ میلی گرم

مقدار و روش مصرف
پیشگیری                            1 کیلوگرم پرمیکس در یک تن خوراک
درمان                                  2 کیلوگرم پرمیکس در یک تن خوراک
* میزان مصرف در سایر حیوانات طبق تجویز دکتر دامپزشک   
توجه
جهت مخلوط شدن یکنواخت پرمیکس، ابتدا مقدار مورد نیاز را با ۱۰ کیلوگرم خوراک مخلوط کرده سپس آن را به یک تن خوراک اضافه نمایید.

پرمیکس های ویتامینه طیور